Условия на ползванеОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.velosiped.bg

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт www.velosiped.bg. Този уеб сайт си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

*  Пазаруване на стока/и на кредит 

1.Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит. Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 250 ( двеста и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.

2.Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта посредством кликване върху бутона “купи на кредит”, след което се следва предвидената процедура. Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Велосипед ООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Велосипед ООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка. Доставката на закупени на изплащане чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като Велосипед ООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка.

3.Стандартният срок за доставка до населено място на територията на България е 3 работни дни и започва да тече от момента, в който Велосипед ООД получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера. Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

 

I. Общи условия 

• “www.velosiped.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Велосипед ООД. 
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Велосипед ООД 
• Велосипед ООД  чрез www.velosiped.bg има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
• При липса на складова наличност от заявената стока Велосипед ООД  чрез www.velosiped.bg ,в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон. 
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Велосипед ООД  чрез www.velosiped.bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Велосипед ООД  чрез www.velosiped.bg на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка. 
• Велосипед ООД  чрез www.velosiped.bg се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му. 
• Велосипед ООД  не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.velosiped.bg”. 
• Велосипед ООД  не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа. 
• Велосипед ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите. 
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Велосипед ООД  допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност. 
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС. 

II. Права и задължения на страните
1. Велосипед ООД  се задължава: 
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни; 
• да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При сезонни разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 
2. Клиентът се задължава: 
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки; 
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки 
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При сезонни разпродажби е възможно доставката да бъде ивършена на части..
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Велосипед ООД  за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Велосипед ООД  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 
Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7 работни дни на адрес гр.Видин Западна промишлена зона фирма Велосипед ООД . Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр.Видин Западна промишлена зона фирма Велосипед ООД .
Връщането се допуска при следните условия: 
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Велосипед ООД  електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Велосипед ООД  – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 
• клиентът съгласува с представител на Велосипед ООД  адреса, на който Велосипед ООД  желае да получи обратно стоката; 
• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на Велосипед ООД  адрес;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Велосипед ООД  възстановява на клиента платената сума в срок до 30 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
Велосипед ООД  си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на платени суми с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

III. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

• Велосипед ООД идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.velosiped.bg и на IP адреса на Потребителя.

• Велосипед ООД има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Велосипед ООД.

• Велосипед ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

• В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Велосипед ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

• Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за Велосипед ООД възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

• Велосипед ООД събира и обработва лични данни на потребителите при стриктно спазване на Правилата за поверителност на личните данни. За да се запознаете подробно с правилата за поверителност натиснете ТУК

• Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Велосипед ООД, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

• Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Велосипед ООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Велосипед ООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Велосипед ООД по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

• При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Велосипед ООД данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Велосипед ООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

• При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на Велосипед ООД.

• Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на Велосипед ООД.

• Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираният от него потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на Велосипед ООД.

• Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Велосипед ООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

• Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на Велосипед ООД, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Велосипед ООД. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

• Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

 


 За да се запознаете подробно с правилата за поверителност натиснете ТУКIV. Разкриване на информацията 
• Велосипед ООД  чрез “www.velosiped.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
• Велосипед ООД  чрез “www.velosiped.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


V. Отговорност 
• Велосипед ООД  чрез “www.velosiped.bg “не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Велосипед ООД  чрез “www.velosiped.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Велосипед ООД  чрез “www.velosiped.bg


VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Велосипед ООД  българското законодателство.


VII. Гаранционни условия:
1. Фирма Велосипед ООД  издава на своите клиенти за всеки закупен велосипед, гаранционна карта в която са упоменати:
• адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника; 
• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители; 
• гаранционен срок на закупената стока; 
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Велосипед ООД  не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, в реда, в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти предлагани на този сайт важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове.


IIX. Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

 

IX. Допълнителни условия:
1. Велосипед ООД  не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

 

X. Имейлинг политика
С извършването на регистрация в www.velosiped.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.